خانه اخبار ویژه عکس/ جای خالی شهید امیرعبداللهیان در دانشگاه تهران