خانه اخبار ویژه عکس/ جلسه فنی اوسمار برای شاگردانش