خانه اخبار ویژه عکس/ حادثه دلخراشی که برای دو پاکبان رخ داد