خانه اخبار ویژه عکس/ حجم بدن هادی چوپان، ۱۵ سال پیش