خانه اخبار ویژه عکس/ حرف‌های درِ گوشی حقانیان و قالیباف در یک مراسم