خانه اخبار ویژه عکس/ حسن یزدانی در آغوش علیرضا دبیر