خانه اخبار ویژه عکس/حمل عجیب بار توسط یک شهروند با درهای باز خودرو!