خانه اخبار ویژه عکس/ خارج کردن ۱۵۰ شیء از شکم یک بیمار، از پیچ و مهره تا دستبند