خانه اخبار ویژه عکس/ خداحافظی سفیر چین با یک بیت شعر فارسی از ایران