خانه اخبار کادر قرمز عکس/ خرید کفش مسی چند میلیون برای هوادار آب می‌خورد؟