خانه اخبار ویژه عکس/ دست دادن نماینده زن و مرد در مجلس