خانه اخبار ویژه عکس/ دورهمی بهروز، رحمت، باباپنجعلی و رحمان و رحیم