خانه اخبار ویژه عکس/دیزی و چای قهوه‌خانه هم گران شد