خانه اخبار استانی عکس/ رای نماینده دشتستان به کاندیدای ریاست مجلس