خانه اخبار ویژه عکس/ رقیب ایرانی هادی چوپان خط و نشان کشید