خانه اخبار ویژه عکس/ رونمایی هادی چوپان از جانشین تازه اش در دنیای پرورش اندام