خانه اخبار ویژه عکس/ زنی که سرم در دست گوشه خیابان نشست و همه را دگرگون کرد