خانه اخبار ویژه عکس/ سرویس پست کبوتر سیار آلمان، 1915