خانه اخبار ویژه عکس/ شاه در کنار دیکتاتور کشوری که دیگر وجود ندارد