خانه اخبار ویژه عکس/ شصت سال قبل؛ ساختمان بانک ملی