خانه اخبار ویژه عکس/ عضلات آماده بمب پرسپولیسی‌ها در ۳۵ سالگی