خانه اخبار ویژه عکس/ فرهاد مجیدی و یک مقصد غیرمنتظره در امارات؟