خانه اخبار ویژه عکس/فیگور خاص هادی چوپان در تخت جمشید