خانه اخبار ویژه عکس/ قاب سنگین از سه هنرمند که در قید حیات نیستند