خانه اخبار ویژه عکس/ قتل هم‌باشگاهی هنگام خروج از جای‌ پارک در تهران