خانه اخبار ویژه عکس/ ماجرای خانواده در به درِ هاشمی در کتاب اجتماعی