خانه اخبار ویژه عکس/ محسن برهانی (حقوقدان) از پزشکیان حمایت کرد