خانه اخبار ویژه عکس/ مردم دست از فروش کد ملی برنداشتند!