خانه اخبار ویژه عکس/ مردی که برای خراب نشدن کروکی، یک روز جُم نخورد