خانه اخبار ویژه عکس/ مظفرالدین شاه، پیش به سوی اروپا