خانه اخبار ویژه عکس/ موسی صدر در کنار دیکتاتور لیبی