خانه اخبار ویژه عکس میدان امام حسین(ع) تهران ۷۰سال قبل!