خانه اخبار ویژه عکس/ میلاد کی مرام در نقش شهید شیرودی