خانه اخبار ویژه عکس/ نصب بمب شدیدالانفجار بر روی جنگنده سوخو