خانه اخبار ویژه عکس/نوزاد عجول بر فراز آسمان به دنیا آمد