خانه اخبار ویژه عکس/ نوشته انتقادی که روی تیر چراغ برق نصب شد