خانه اخبار ویژه عکس/ هادی چوپان دچار شیدایی شده است؟