خانه اخبار ویژه عکس/واکنش امام جمعه اردبیل در فراق شهید آل هاشم