خانه اخبار ویژه عکس/ واکنش خبرساز هادی چوپان به روز شیراز