خانه اخبار ویژه عکس/ وزیر دولت رییسی در مراسم ترحیم معاون خاتمی