خانه اخبار ویژه عکس/ وضعیت عجیب هادی چوپان در روز استقبال