خانه اخبار ویژه عکس/ پایان بدشانسی اللهیار در انگلیس