خانه اخبار ویژه عکس/ پوشش خاص زنان مسلح در یگان ویژه در مانور