خانه اخبار ویژه عکس/ پوشش متفاوت دختران شیرازی در ستاد پزشکیان