خانه اخبار استانی پویش مردمی اطعام در «عید غدیر خم»