خانه اخبار ویژه عکس/ پیرترین اسکی باز دنیا یک زن است