خانه اخبار ویژه عکس/ چاقویی که داریوش مهرجویی با آن به قتل رسید