خانه اخبار ویژه عکس/ژست خاص رئیسی هنگام دعا کردن در پاکستان