خانه اخبار ویژه عکس/ژست فیلم فارسی‌گونه علی شادمان با سیگاری روی لب