خانه اخبار ویژه عکس/ کارمندان سفارت عربستان تنها تماشاگران آزادی